skip to Main Content

Gysinge Skog förvaltar cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark och bildades 2019 i samband med delningen av Bergvik Skog.

Gysinge Skog bedriver ett långsiktigt och miljöriktigt skogsbruk med uthållig lönsamhet.

Gysinge Skog arrenderar även ut mark och vatten för jakt och fiske samt upplåter mark för täktverksamhet och vindkraft.

Skogsmarken finns huvudsakligen i Mellansverige och är belägen i Dalarnas-, Uppsala-, Gävleborgs-, Örebro och Västmanlands län. Ett större innehav finns även i Jämtlands län.

Back To Top