skip to Main Content

Ekologiska landskapsplaner

Gysinge Skogas markinnehav är indelat i fem ekologiska landskap där gränsdragningar har baserats bl.a. på topografi och spridningshinder såsom vattendrag och vägar vilket ger landskapen naturliga avgränsningar. De ekologiska landskapsplanerna tar bland annat hänsyn till mängden äldre skog, bristfälliga skogstyper, frivilliga avsättningar och främmande trädslag inom respektive landskap.

I landskapsplanerna finns information om trädslagsfördelning, frivilliga avsättningar, åldersklasser, mängden äldre skog och fjällnära skog. Gysinge Skogs avsättningar består till största del av nyckelbiotoper, äldre skogar och vitryggsområden. Avsättningarna är indelade i två målklasser: Naturvård orörd (NO) och Naturvård skötsel (NS). Våra avsättningar finns under fliken ”Kartor”.

För att skapa en tydligare styrning av naturvårdsåtgärderna har landskapen beskrivits utifrån ett av tre huvudsakliga ekologiska perspektiv:

  1. Värdelandskap: Landskap med förekomst av höga naturvärden i form av hög andel värdekärnor, värdetrakt/formellt skydd samt ÅGP arter (Åtgärdsprogram för hotade arter). I värdelandskapet syftar naturvårdsåtgärderna till att bevara och utveckla redan befintliga värden. I dessa landskap ska avsättningar koncentreras och naturvårdande skötselåtgärder prioriteras. Om behov finns kan särskilda anpassningar göras i naturvårdshänsynen i avverkningar med förstärkt hänsyn (PF).
  1. Brist-utvecklingslandskap: Landskap som saknar uttalade höga naturvärden och där naturvårdsåtgärder i stället syftar till att återskapa eller nyskapa biologiskt intressanta strukturer och miljöer såsom död eller gamla grova lövträd. Även igenläggning av diken i syfte att skapa nya skogliga våtmarker kan vara en bra åtgärd i områden med historisk hög andel dikningsprojekt.
  1. Potentiallandskapet: Här föreligger måttliga ekologiska värden samtidigt som en potential för snabb utveckling av framtida naturvärden föreligger. Den ekologiska leveranstiden i sådana landskap är betydligt lägre jämfört med i ett bristlandskap. Exempel på sådana landskap kan vara områden med hög andel skog med delvis utvecklade naturvärden såsom ungskog med hög lövandel, områden med hög andel devis nedbruten död ved från tidigare stormfällningar, ”landskapsekologiska bryggor” i områden mellan delpopulationer för arter med högt bevarandevärde.

Från ett strategiskt perspektiv bör normalt proportionellt sett mest av den samlade naturvårsresursen allokeras till värdelandskap följt av potentiallandskapet och därefter brist-utvecklingslandskapet. Motivet till denna princip är att i första hand bevara och utveckla de befintliga naturvärden som finns i landskapet samt därefter satsa på områden med kort ekologisk leveranstid. Ekologisk landskapsplanering är en dynamisk process, vilket medför att olika prioriteringar inom naturvårdsarbeten kan komma att förändras på grund av nya behov.

Avsatt skogMåltal
Målklass NO + NS5792ha10% av den produktiva arealen
Flexipot* 196ha
Totalt:5988haVilket motsvarar 10% av den produktiva arealen
*varav kontinuitetsskogsbruk 73 ha
Äldre skog*Måltal
Norr, över 139 år2129ha2 % per landskap (se"Arealer per landskap")
Söder, över 119 år1610ha
Totalt:3740haVilket motsvarar 6% av den produktiv arealen
*Hänsynsytor större än 0,5 ha ej medräknade
Bränning, 2020-2022Måltal
Hyggesbränning 30ha5% av föryngringsarealen på torr och frisk skogsmark (ca 30 ha/år)
Naturvårdsbränning 6ha
Totalt:36Vilket motsvarar 2,6% av föryngringsarealen på torr och frisk skogsmark
Främmande trädslagMåltal
Contorta1344haBibehålla nivå

Arealer per landskap

LandskapBrukningshistorikTotal areal, hektarTotal prod areal, hektarAreal äldre skog, hektar% av prod areal
KopparbergJärnhantering
8 9006 844 1992,9 %
RamnäsJärnhantering
6 4005 321 3636,8 %
GysingeOdling & bete
Järnhantering
23 10020 673 6383,1 %
Säter/SmedjebackenGruvdrift
Järnhantering
20 10018 023 4112,3 %
HärjedalenDimensionshuggning
11 5008 8732 12924,0 %
70 00059 7343 7406,3 %

Översiktlig beskrivning per landskap

LandskapLandskapsklassNaturtyper & naturlig störningPrioriterade naturvärdenPrioriterad skötselAnsvarsarter
KopparbergBristlandskapBarrskogar
Älv och strandskogar
Brand
Förbättra livsmiljöer i anslutning till vatten
Återskapa våtmarker
Lövrika bryn mot vatten
Kantzoner mot våtmarker
Skiktad skog i hänsynsytor
Bränning
Mosippa
Tjäder
Spillkråka
RamnäsPotentiallandskapBarrskogar med spridda myrmarker
Inslag av örtrika gran- och lövskogar
Inslag av hällmarkstallskog
Brand
Lövskogar
Ökad lövandel i produktionsskog
Produktionsskog av löv
Öka mängden död ved
Bränning
Spillkråka
Grön aspvedbock
Slaguggla
Tjäder
GysingeVärdelandskapLövskogar
Barrblandskogar med hög lövandel
Översvämning
Lövskogar
Ökad lövandel i produktionsskog
Produktionsskog av löv
Öka mängden död ved
Mindre hackspett
Aspevedbock
Vitryggig hackspett
Säter/SmedjebackenBristlandskapBarrskogar
Brand
Förbättra livsmiljöer i anslutning till vatten
Återskapa våtmarker
Lövrika bryn mot vatten och odlingsmark
Skiktad skog i hänsynsytor
Öka mängden död ved
Bränning
-
HärjedalenVärdelandskapTallskog
Brand
Brandpräglade tallskogar
Förbättra livsmiljöer i anslutning till vatten
Gynna äldre död ved
Lövrika bryn mot vatten
Bränning
Kungsörn
Fläckporing
Varglav
Blå taggsvamp
Back To Top