skip to Main Content

Upplåtelser

Gysinge Skog hanterar alla ärenden av fastighetsjuridisk karaktär. Köp och försäljning av skogsfastigheter, försäljning av tomter och hus, hantering av servitut, ledningsrätt, arrenden och andra typer av upplåtelser. 

Utöver Gysinge Skogs egen användning finns ett antal externa nyttjare, som via avtal använder bolagets mark till olika ändamål. Vanligt förekommande nyttjanderätter är jakt, fiske, täkter, el- och teleledningar, mobiltelefonmaster, vägservitut, bostadsarrenden, brygg- och båtplatser.

Totalt hanterar Gysinge Skog ca 1000 avtalade nyttjanderätter.

Back To Top