skip to Main Content

Jakt

Viltförvaltning och jakt

Viltförvaltning utgör en viktig del av Gysinge Skogs skogsskötsel. Vilt utgör en resurs som ska vårdas och förvaltas. Förvaltningen av vilt ska bidra till att skogsskötsel- och naturvårdsmålen nås. Grundsynen är att storleken på olika viltstammar, ska fastställas utifrån den foderproduktion som landskapet erbjuder och skador som respektive art kan förorsaka.

Eftersom värdet av virkesproduktionen är många gånger större än värdet av jaktintäkterna, prioriteras skogsskötselmålen framför önskemål om viltstammar, som är avsevärt större än vad som krävs för att de ska vara livskraftiga.

Viltförvaltningen ska leda till att betesskador på framför allt tallungskog, ska hållas inom acceptabla gränser genom reglering av antalet klövvilt. Detta ger samtidigt positiva effekter för den biologiska mångfald som är knuten till mer betesbegärliga växter, exempelvis asp och rönn.

Vi strävar efter en långsiktig samverkan med våra jägare och jaktutövningen är oftast upplåten till jaktlag, viltvårdsområden etc. i årslånga kontrakt. 

Viktiga utgångspunkter:

  • Klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången.
  • Viltförvaltningen ska vara adaptiv och faktabaserad.
  • De fyra stora rovdjuren – varg, björn, lo och järv – ska vara naturliga inslag i den svenska skogen och bör förvaltas aktivt med ett stort lokalt ansvar. Extra hänsyn måste tas till människor och näringar som berörs av rovdjuren. 

Gysinge Skogs riktlinjer för jakt

Rapportering av älgobs, avskjutning eller slutrapport av jakten görs på jaktrapport.se – klicka här.   

Back To Top